Remote sensing monitoring and analysis of influencing factors of drought in Inner Mongolia growing season since 2000
QIN Yi, ZHANG Ting-bin, YI Gui-hua, WEI Peng-tao, YANG Da
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2021, (2): 459 -475 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20210215