Effect of rotation fallow on labor transfer: A case study in three provinces of Hebei, Gansu and Yunnan
WANG Pan, YAN Jian-zhong, YANG Liu, WANG Jing-ying
JOURNAL OF NATURAL RESOURCES . 2019, (11): 2348 -2362 .  DOI: 10.31497/zrzyxb.20191108