JOURNAL OF NATURAL RESOURCES ›› 2009, Vol. 24 ›› Issue (7): 1256-1266.doi: 10.11849/zrzyxb.2009.07.013

• Resources Evaluation • Previous Articles     Next Articles

Coarse woody debris (CWD) in a spruce-fir valley forest in Xiao Hinggan Mountains, China

JIN Guang-ze, LIU Zhi-li, CAI Hui-ying, TAI Bing-yang, JIANG Xiao-lan, LIU Yan-yan   

  • Online:2009-07-31 Published:2009-07-31